A

Abbeho číslo: Abbeho číslo je pomer indexu lomu strednej vlnovej dĺžky určitej oblasti žiarenia zmenšeného o jednotku k rozdielu indexov lomu okrajov tejto oblasti.

Aberácia: Optická vada, ktorá vedie k deformácii wavefront.

Aberácia nižších radov: Optická vada zraku korigovateľná okuliarmi – krátkozrakosť,ďalekozrakosť a astigmatizmus.

Aberácia vyšších radov: Optické vady zraku nekorigovateľné okuliarmi - coma, sférická aberácia, trefoil, kvadrufoil, sekundárny astigmatizmus.

Absorpcia svetla: Absopcia je pohlcovanie svetelných kvánt žiarenia atómami alebo molekulami pri jeho prechode určitou látkou. Absorpciou sa zoslabuje intenzita pôvodného žiarenia.

Afakia: Je to stav, kedy z nejakého dôvodu chýba vnútroočná šošovka.

Akomodácia: Je schopnosť oka meniť optickú mohutnosť refrakčného systému a tým zaostrovať na rôzne vzdialenosti. Vďaka akomodácii sa rôzne vzdialené predmety zobrazia vždy na sietnici.

Akomodačné pravítko (Princeovo pravítko): Používalo sa k zisťovaní akomodačného rozsahu a pri orientačnom stanovení zrakovej ostrosti. V súčasnosti sa na tieto vyšetrenia využívajú sofistikované optické prístroje.

Amblyopia: Môžeme ju definovať ako zníženie zrakovej ostrosti spôsobenej útlmom z nečinnosti oka. Mozgové zrakové centrum nespracováva informácie prichádzajúce z postihnutého oka ale prijíma zrakové vnemy len zo zdravého oka.

Ametropia: Stav oka s refrakčnou poruchou ako sú ďalekozrakosť, krátkozrakosť alebo astigmatizmus.

Anirídia: Jedná sa o vzácnu obojstrannú poruchu vo vývine dúhovky, kedy dúhovka chýba čiastočne alebo úplne.

Anizometropia: Je to stav, kedy je refrakčná hodnota oboch očí rôzna, to znamená, že dioptria na pravom a na ľavom oku je odlišná.

Astigmatizmus: Astigmatizmus je refrakčná očná porucha, ktorá je spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky. To má za následok skreslenie obrazu na sietnici, a tým dochádza k neostrému videniu. Astigmatizmus je väčšinou porucha vrodená, ale môže vzniknúť aj počas života, napríklad pri poraneniach rohovky.

B

Bielko (skléra): Je biela tuhá vrstva, ktorá obaľuje očnú guľu. Udržiava tvar a tonus oka a chráni vnútroočné štruktúry.

Bifokálne okuliarové šošovky: Sklá určené na korekciu diaľky a blízka súčasne. Sú určené pre ľudí po štyridsiatke, kedy je nutná rôzna korekcia na diaľku a na blízko.

Binokulárne videnie: Schopnosť videieť oboma očami súčasne. Dochádza k dokonalému spojeniu obrazov pravého a ľavého oka.

Biometria: Tento pojem znamená v očnom lekárstve meranie a výpočty nutné ku stanoveniu správnej optickej mohutnosti vnútroočnej šošovky.

Blefaritída: Je zápal okrajov očného viečka.

Blister: Je to vlastne obal, v ktorom sú predávané kontaktné šošovky.

C

Celuloid: Je najstarší plastový materiál používaný na výrobu okuliarových rámov.

Cievnatka (choroidea): Je súčasťou živnatky (uvey), je hnedočervená, obsahuje množstvo ciev a pigmentových buniek.

Ciliárne (riasnaté) teliesko: Tvorí strednú časť uveálneho traktu. Je tam uložený sval, ktorý spolu so šošovkou tvorí akomodačný aparát oka a tým sa podieľa na samotnej akomodácii.

Cyklotorzia: Rotácia oka okolo predozadnej osy pri zmene polohy zo sedu do ľahu.

Cysty: Drobné pľuzgieriky na spojivke, alebo na koži vyplnené tekutinou.

D

Ďalekozrakosť: Refrakčná vada (tiež hypermetropia), kedy je oko príliš krátke alebo lomivosť oka je nedostatočná.

Dioptria: Dioptria je jednotka optickej mohutnosti.

Diplopia: Dvojité videnie, vznikajúce najčastejšie porušením súhry okohybných svalov.

Diploskop: Slúži na diagnostiku porúch symetrického postavenia očí pri pohľade do blízka. Používa sa tiež na nácvik správneho pomeru akomodácie a konvergencie.

Dystrofia rohovky: Je vrodené, dedičné, obojstranné, často asymetricky prebiehajúce ochorenie s rôznym stupňom progresie. Ku vzniku môže dôjsť kedykoľvek v priebehu života.

E

Emetropia: Stav oka bez refrakčnej poruchy.

Epitel rohovky: Vrstva buniek na povrchu rohovky.

Erózia rohovky: Ohraničený povrchový defekt epitelu, najčastejšie zápalového, či traumatického pôvodu.

Exoftalmus: Zmena polohy oka v očnici v sagitálnej rovine smerom dopredu.

F

Fakické šošovky: Vnútroočné šošovky používané ku korekcii vyšších dioptrických porúch spôsobom, kedy sa v oku ponecháva vlastná šošovka a pred ňu sa umiestňuje práve táto fakická šošovka, ktorá nahrádza okuliare alebo kontaktné šošovky.

Fakoemulzifikácia: Technika odstránenia šedého zákalu, ktorá využíva ultrazvukové impulzy.

Fundus: Označuje v očnom lekárstve očné pozadie.

G

Glaukom (zelený zákal): Je označenie pre určitý typ poškodenia zraku, ktorého podstatou je poškodenie očného nervu. Často je spojený so zvýšeným vnútroočným tlakom.

Gonioskopia: Metóda slúžiaca k vyšetrovaniu komorového uhla pomocou špeciálnej šošovky, čo je dôležité pre diagnostiku rôznych foriem glaukomu, pre posúdenie následkov úrazu, pre zistenie nádorov a zápalových zmien.

H

HEMA: Prvý materiál na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek.

Heterofória: Je skryté škúlenie, kedy je labilná svalová rovnováha udržiavaná dobrým binokulárnym videním.

Heterotropia: Je skryté škúlenie, kedy je labilná svalová rovnováha udržiavaná dobrým binokulárnym videním.

Hypermetropia: Refrakčná vada (tiež ďalekozrakosť), kedy je oko príliš krátke alebo lomivosť oka je nedostatočná.

CH

Cheiroskop: cheiroskop sa využíva na liečbu porúch binokulárneho videnia a na nácvik správnej lokalizácie a spájania obrazov.

I

Index lomu: Základná optická veličina charakterizujúca ľubovolné optické prostredie.

Indikátor rub – líc: Je to pomôcka vo forme určitej značky, ktorá napomáha nositeľom poznať, či je kontaktná šošovka správne otočená.

Iradiácia: Iradiácia je zdanlivé zväčšenie svetlej plochy na tmavom pozadí. Preto sa nám zdajú úzke osvetlené štrbiny širšie, alebo hviezdy na oblohe väčšie, než v skutočnosti sú.

J

Jačmeň oka: Hnisavý zápal jednej alebo viacerých mazových žliaz mihalníc.

K

Katarakta (šedý zákal): Ochorenie, pri ktorom je normálne číra vnútroočná šošovka skalená.

Keratoplastika: Transplantačný operačný výkon, pri ktorom sa časť rohovky nahrádza štepom zo zdravej rohovky darcu.

Krátkozrakosť (myopia): Refrakčná vada, pri ktorej je oko príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je príliš veľká.

L

Laserová operácia očí: Je chirurgický zákrok, pomocou ktorého sa najčastejšie kompenzujú refrakčné poruchy oka, laicky povedané, znižujú sa dioptrie. Pomocou laseru sa podľa presných prepočtov upraví rohovka takým spôsobom, aby boli svetelné lúče sústredené presne na sietnicu.

LASIK: Je jednou z techník laserovej rohovkovej refrakčnej chirurgie, ktorej podstatou je modelácia rohovky excimerovým laserom pod rohovkovou lamelou.

M

Makula: Centrálna oblasť sietnice,kam sú v ideálnom prípade zaostrované svetelné lúče.

Monovision: Technika, pri ktorej jedno oko zaostruje do diaľky a druhé do blízka.

Mydriáza: Stav, kedy z určitého dôvodu dochádza k rozšíreniu zorníc.

Myopia (krátkozrakosť): Refrakčná vada, pri ktorej je oko príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je príliš veľká.

N

Nystagmus: Nekontrolovateľné rytmické pohyby očí.

O

Obsah vody kontaktnej šošovky: Percentuálne udáva objem vody obsiahnutý v konkrétnom materiály kontaktnej šošovky. Na množstve vody je závislá aj priepustnosť pre kyslík. Pre rôzne materiály je však daná iná hodnota obsahu vody a nie vždy znamená, že čím viac tým lepšie.

Očnica (orbita): Oko je uložené v očnici – dutine, ktorá sa nachádza po oboch stranách nosného koreňa. Hĺbka očnice je približne 40 mm a má tvar štvorbokej pyramídy.

Oftalmológia: Je odbor medicíny (očné lekárstvo), ktorý sa zaoberá postihnutiami, ochoreniami a chirurgickými zákrokmi oka a jeho okolia, poprípade zrakových dráh.

Oftalmoskop: Prístroj používaný v očnom lekárstve k vyšetrovaniu očného pozadia.

Oko: Zmyslový orgán reagujúci na svetlo a zabezpečujúci videnie.

Okuliare: Sú najčastejšou optickou pomôckou pre korekciu videnia, poprípade pre ochranu zraku.

Optotyp: Tabuľky rôzne veľkých písmen alebo znakov používané v oftalmológii k zisťovaniu zrakovej ostrosti.

Ortoptika: Je cvičenie spolupráce očí a priestorového videnia na špeciálnych prístrojoch (stereoskop, troposkop)

P

Perimeter: Prístroj na vyšetrenie zorného poľa.

Presbyopia: Neschopnosť zaostriť na kratšie vzdialenosti. Objavuje sa väčšinou po štyridsiatom roku života.

Ptóza: Klesnutie alebo pokles očného viečka.

R

Refraktometer: Počítačové zariadenie na meranie objektívnej hodnoty refrakčnej vady oka.

Rohovka: Predná priehľadná časť oka. Súčasť optického systému.

S

Šedý zákal (katarakta): Ochorenie, pri ktorom je normálne číra vnútroočná šošovka skalená.

Silikon - hydrogel: Je najnovší materiál na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek, ktorý má podstatne vyššiu priepustnosť pre kyslík než hydrogel.

Sklovec: Sklovec je polotekutá, číra, rôsolovitá hmota, ktorá vypĺňa očnú guľu za šošovkou. Skladá sa z vody, základnej hmoty a fibríl. Sklovec je priehľadný a jeho zakalenie môže byť znakom očnej choroby, alebo ochorenia okolitých tkanív.

Slabozrakosť: Slabozrakosť predstavuje zníženie kvality zrakových schopností, ktoré nie je možné odstrániť, alebo zlepšiť. Slabozrakosť je väčšinou vrodená a často krát vyžaduje špeciálne opatrenia napríklad pri vzdelaní. Ľudia trpiaci slabozrakosťou môžu vykonávať len určité povolania.

Slepota: Úplná strata zraku, kedy postihnutý nemôže vôbec vnímať svetlo.

Spojovka: Spojovka pokrýva vnútornú stranu viečok, ktorá následne prechádza od okraja viečka do výšky orbitálneho okraja, kde vytvára prechodnú riasu (fornix) a pokračuje k očnej guli, kde pokrýva jej prednú polovicu. Spojovka končí pri okraji očnej rohovky. Zápaly spojiviek nazývame conjunctivitis.

Svetlo: Svetlo je viditeľné žiarenie. Je to vlastne elektromagnetické vlnenie o dĺžke od 380 nanometrov až po 760 nanometrov. Svetlo vytvára v očiach farebné vnemy.

Šošovka: Očná šošovka predstavuje priehľadné bielkovinové tkanivo, bikonvexného tvaru o priemeru asi 10 mm. Očná šošovka vďaka kontrakciám ciliárneho svalu môže meniť svoju optickú mohutnosť. Táto zmena umožňuje vidieť do blízka aj do diaľky. Optická mohutnosť šošovky sa pohybuje okolo 20 dioptrií.

T

Tonometer: Očný tonometer slúži na meranie vnútroočného tlaku. Používa sa predovšetkým pri diagnostike a sledovaní zeleného zákalu (glaukómu).

Transmisibilita: Priepustnosť pre kyslík konkrétnej kontaktnej šošovky.

U

Umelé slzy: Sú to lubrikačné kvapky, ktoré nahrádzajú nedostatok a kvalitu normálnych sĺz. Najčastejšie ich užívajú nositelia kontaktných šošoviek.

UV filter: Ochranný filter, ktorý absorbuje škodlivé UVA a UVB žiarenie.

V

Vaskularizácia rohovky: Stav, kedy dochádza k prerastaniu drobných ciev do rohovky.

Viečko: Viečka chránia spredu vstup do očnice. Sú to dve pohyblivé platničky, ktoré ohraničujú očnú štrbinu a zbiehajú sa vo vnútornom a vonkajšom kútiku oka.

Vizus: Zraková ostrosť.

Wavefront: Vlnoplocha detailne popisujúca vlastnosti oka.

Z

Zakrivenie kontaktnej šošovky: Ide o hodnotu polomeru zakrivenia zadnej plochy kontaktnej šošovky. Táto hodnota musí po prepočte zodpovedať zakriveniu rohovky konkrétneho nositeľa šošoviek.

Zelený zákal (glaukom): Je označenie pre určitý typ poškodenia zraku, ktorého podstatou je poškodenie očného nervu. Často je spojený so zvýšeným vnútroočným tlakom.

Zrak: Zrak je zmysel, ktorý umožňuje živočíchom vnímať svetlo, rôzne farby, tvary a slúži k orientácii v priestore.

Zrakový nerv: Zrakový nerv prenáša svojimi vláknami vzniknuté podráždenie svetelnými lúčmi, ktoré dopadajú na sietnicu. Zrakový nerv prechádza očnicou, zrakovým traktom až do hlavného zrakového centra, kde sa prijaté pôvodné podráždenie integruje s ostatnou mozgovou činnosťou a vzniká tak vnem okolitého prostredia a pozorovaných objektov.

Zviditeľňujúce zafarbenie: Je to jemné podfarbenie kontaktných šošoviek, ktoré zabezpečí jednoduchšiu manipuláciu. Ocenia to predovšetkým nositelia s vyššou korekciou, ktorí môžu mať problém nájsť šošovku v roztoku. Podfarbenie nemá žiaden vplyv na zmenu farby očí.