Akomodácia je schopnosť oka vidieť ostro predmety nachádzajúce sa v rôznej vzdialenosti pred okom v závislosti na zmenách mohutnosti optického systému oka. Mechanizmus akomodácie nie je u všetkých živočíchov rovnaký. Napríklad u rýb dochádza k akomodácii zmenou polohy šošovky, u niektorých vtákov zväčšovaním zakrivenia rohovky a predlžovaním oka. U ľudí je akomodácia spôsobená zväčšovaním zakrivenia prednej plochy šošovky pri súčasnej zmene jej hŕubky. Akomodácia je obvykle na oboch očiach rovnaká.

akomodacia oka

Čo je to akomodácia?

Pre ostré videnie predmetov je nutné, aby bol ich obraz na sietnici oka. Oko je schopné vidieť ostro rôzne vzdialené predmety. Prispôsobenie sa oka rôznym vzdialenostiam sa nazýva akomodácia. Zmenu tvaru a tým aj parametrov očnej šošovky zabezpečujú ciliárne svaly. Pri pozorovaní blízkych predmetov sa polomer krivosti prednej plochy šošovky zmenší pri súčasnom zväčšení jej hrúbky, čím sa skráti ohnisková vzdialenosť optickej sústavy oka. – (pri pozorovaní vzdialených predmetov sú ciliárne svaly málo namáhané, zatiaľ čo pri pozorovaní blízkych predmetov sú napnuté a oko sa unavuje).

Mechanizmus akomodácie

V jednoduchosti je možné povedať, že pri akomodácii dochádza ku sťahu vláken ciliárneho svalu, čo vedie k uvoľneniu šošovky a tým ku zmene polomeru zakrivenia. Celý proces je však podstatne zložitejší. Základné biomechanické a anatomické zmeny v priebehu akomodácie sú následujúce: kontrakcia ciliárneho svalu, ciliárny sval s cievnatkou a zadnou časťou ciliárneho závesu sa posunie asi o 0,5 mm dopredu, predná časť zonulárneho závesu sa uvoľní.

Elastická šošovka a jej púzdro sa zaoblí a zvýši lomivosť, pretože sa ekvatoriálny priemer šošovky zmenší o 0,4 mm, predný pól šošovky sa posunie o 0,3 mm dopredu a zmení polomer zakrivenia z 11 na 5,5 mm, zadný pól sa posunie o 0,15 mm dopredu a zmení polomer zakrivenia z 5,18 na 5,05 mm. Centrálna hrúbka šošovky sa zvýši o 0,36 až 0,58 mm a v dôsledku gravitácie šošovka poklesne o 0,3 mm.

Faktory akomodácie

Činnosť akomodácie najvýraznejšie ovplyvňujú dva faktory: schopnosť šošovky meniť tvar a sila ciliárneho svalu. Schopnosť šošovky meniť tvar (fyzikálna deformácia šošovky – stlačiteľnosť, elasticita) označujeme ako fyzickú akomodáciu. Kontrakčnú silu ciliárneho svalu potom označujeme ako fyziologickú akomodáciu.

Akomodáciu ovplyvňuje rada ďalších faktorov a to jak optických (sférická a chromatická aberácia, astigmatizmus), tak i neoptických (veľkosť, vzdialenosť predmetu). Vplyv má tiež nálada, vôľa, ale aj osvetlenie a kontrast.