Možnosti liečby keratokonusu

operacia-okaKeratokonus je stav, kedy rohovka, ktorá je obvykle guľovitého tvaru, je kužeľovito vyklenutá a nepravidelne lomivá. To má za následok zhoršenie videnia. Ochorenie je väčšinou obojstranné a miera postihnutia je obvykle na jednom a druhom oku rôzna. Vyklenutie a stenšovanie rohovky väčšinou pomaly alebo rýchlejšie postupuje a vedie k rozvoju krátkozrakosti a astigmatizmu a postupne dochádza k zhoršovaniu videnia.

Korekcia keratokonusu

Korekcia keratokonusu okuliarmi

V počiatočných štádiách je možné keratokonus korigovať okuliarmi, s postupujúcou progresiou však okuliarové šošovky strácajú svoju schopnosť adekvátnej korekcie zrakovej ostrosti a to predovšetkým za znížených svetelných podmienok. Nosenie okuliarov je tiež komplikované pomerne rýchlo meniacou sa refrakciou oka a nemusia byť znášané v dôsledku anizometropie (veľký rozdiel medzi ostrosťou videnia oboch očí). Taktiež narastajúci nepravidelný astigmatizmus veľmi komplikuje okuliarovú korekciu.

Korekcia keratokonusu kontaktnými šošovkami

Ďalšou možnosťou korekcie je aplikácia kontaktných šošoviek. Kontaktná šošovka svojim tlakom na rohovku do určitej miery zmení zakrivenie samotnej rohovky a tým sa docieli lepšie videnie. Najčastejšie sa používajú tvrdé kontaktné šošovky. S postupujúcou progresiou, kedy kontaktné šošovky nie sú ďalej schopné plniť svoju funkciu napr. v dôsledku intolerancie, nelepšenia zrakovej ostrosti, sa pristupuje k chirurgickému riešeniu liečby keratokonusu.

Operácia keratokonusu

K stabilizácii ochorenia môže pacient podstúpiť zákrok Collagen Corneal Cross Linking. Určité riešenie ponúka tiež implantácia intrastromálnych rohovkových prstencov (intrastromal corneal ring segments - ICRS). V prípade, že žiadna z predchádzajúcich možností by neviedla k zabezpečeniu uspokojivého videnie, indikuje sa keratoplastika.

Termokeratoplastika

Termokeratoplastika je laserová chirurgická metóda, pri ktorej sa oplošťuje kónus rohovky kontrolovaným zahrievaním. Tým dochádza k zmenám v usporiadaní stromálneho kolagénu. Diódový laser vysiela infračervené žiarenie, ktoré pôsobí na kolagénne vlákna v stróme. V mieste žiarenia sa vlákna zahrievajú, a tým dochádza k ich zhlukovaniu. V koagulovanom mieste sa mení objem tkaniva, čím dochádza k aplanácii daného miesta. Medzi jednotlivými koagulovanými bodmi sa naopak rohovka vyklenuje. Týmto spôsobom sa mení tvar rohovky. Cieľom terapie je zvýšiť zakrivenie v meridiánoch plochých a znížiť zakrivenie v strmých meridiánoch.

Termokeratoplastika bola vyvinutá predovšetkým pre korekciu nízkej hypermetropie do +1,5 dioptrie. Výhody viedli k pokusom koagulovať aj rohovku trpiacu keratokonusom. Táto metóda je dnes využívaná minimálne. Používa sa skôr experimentálne. Po termokeratoplastike sa vyskytovalo množstvo komplikácií. Nebolo možné zabezpečiť rovnomerné zlepšenie zrakovej ostrosti, objavovala sa nestabilita rohovkovej topografie, porušenie bazálnej rohovkovej membrány, stenšenie a jazvenie rohovky, epiteliálne defekty.

Keratoplastika

Keratoplastika (transplantácia rohovky) je chirurgický zákrok, pri ktorom sa nahrádza poškodené rohovkové tkanivo novým rohovkovým štepom získaným od darcu. Podľa typu rohovkového štepu sa rozlišuje na keratoplastiku perforujúcu, kde je nahradená celá rohovka a lamelárnu, u ktorej sa nahrádza iba časť. Tá sa ďalej rozlišuje na povrchovú alebo hlbokú lamelárnu keratoplastiku.

Perforujúca keratoplastika

Pri tomto type zákroku je rohovka prenášaná v celej jej sile a sú teda zachované všetky jej vrstvy. Štep má väčšinou priemer 5 – 10 mm. Preferované sú rohovky prevažne mladých darcov, pretože ich rohovka má vitálnejšie endoteliálne bunky, ktoré majú pre zachovanie priehľadnosti zásadný význam.

Približne od roku 1950 bola perforujúca keratoplastika hlavnou chirurgickou metódou pri liečbe keratokonusu. V súčasnej dobe je stále častejšou indikáciou pre riešenie keratokonusu predná lamelárna keratoplastika, ktorej prednosťou je nižší výskyt pooperačného astigmatizmu a nižší výskyt odmietavých reakcií.

Lamelárna keratoplastika

Pri lamelárnej keratoplastike sa transplantuje približne 2/3 silná vrstva rohovky. Tento proces je technicky zložitejší a ostrosť videnia je o niečo nižšia než tá, ktorá je získaná po perforujúcej keratoplastike. Lamelárna keratoplastika je následkom toho využívaná obmedzene u liečby veľkého keratokonusu a keratoglobusu, kedy je potrebné mať štrukturálne podpery. Táto technika si vyžaduje menej času na regeneráciu a predstavuje menšie riziko zamietnutia rohovkového transplantátu. Jej nevýhodou je vaskularizácia a preťažovanie štepu.

Rozhodnutie, ktorý typ zvoliť urobí individuálne chirurg po zvážení všetkých indikačných kritérií.

Hlavné dôvody, ktoré majú vplyv na rozhodnutie:

  • Korekcia kontaktnými šošovkami už nie je z akéhokoľvek dôvodu možná.
  • Kontaktné šošovky už nezaisťujú dostačujúce videnie kvôli rohovkovému jazveniu.
  • Dostatočná zraková ostrosť je potrebná vzhľadom k pracovným požiadavkám.
  • Zóna ektázie sa rozširuje smerom k limbu rohovky.

Niektorí pacienti sú dostatočne spokojný s ostrosťou videnia 6/15–6/18. Títo pacienti si počas rokov zvykli a vytvorili si schopnosť správne interpretovať rozmazané videnie a tým sa v svojich denných činnostiach dobre orientovať.

Operačný zákrok má riziká, ktoré musí chirurg zvážiť:

  • odmietnutie štepu, odhojovacie reakcie
  • infekcie
  • glaukom
  • vysoký pooperačný pravidelný alebo nepravidelný astigmatizmus
  • strmý alebo plochý štep

Úspešnosť prvej keratoplastiky u keratokonusu je z imunologického hľadiska približne 92 %. V niektorých prípadoch je však potrebná druhá a tretia reoperácia z dôvodu odmietnutia štepu, komplikácií v jeho hojení alebo vzácnej infekcii.

Intrastromálne prstencové segmenty (intrastromal corneal ring segments - ICRS)

Chirurgickou alternatívou ku keratoplastike pri liečbe keratokonusu je implantácia prstencového segmentu do strómy rohovky.

Táto metóda bola pôvodne navrhnutá ku korekcii ľahkej myopie do -3 dioptrie. Rozvoj excimerového laseru k operácii refrakčných očných porúch však spôsobil, že sa táto metóda veľmi neujala. V dnešnej dobe sa využíva k redukcii rohovkového astigmatizmu a k jeho zmene z nepravidelného na astigmatizmus pravidelný u ľahkých foriem keratokonusu.

ICRS sú malé polkruhovité plastové segmenty, ktoré sú vsunuté do kanálikov v stróme rohovky (asi do dvoch tretín hrúbky rohovky) mimo centrálnu oblasť a optickú os oka. ICRS spôsobujú, že sa centrálna rohovka oplošťuje.

Cieľom implantácie ICRS je zlepšiť zrakovú ostrosť bez odstraňovania rohovkového tkaniva alebo dotyku s centrálnou časťou rohovky. ICRS oproti keratoplastike ponúka jednoduchší a rýchlejší operačný zákrok, rýchlejšie hojenie, možnosť ovplyvniť výslednú refrakciu oka (voľbou rôznych ICRS) a do určitej miery možnosť odstránenia ICRS.

Asymetrická radiálna keratotomia

Názory na túto refrakčnú operáciu pre korekciu keratokonusu sa rôznia. Aj napriek tomu, že sa tiež jedná o zásah do rohovky a býva označovaný ako kontraindikácia pre keratokonus, niektorí skúsení chirurgovia týmto spôsobom keratokonus operujú.

Jedná sa o operáciu, pri ktorej sa robia radiálne rezy v rohovke až do 70–80 % jej hĺbky. Pri procese hojenia potom rohovka zmení svoj tvar a v ideálnom prípade smeruje lúče na sietnicu a pacient tak vidí ostro. V súčasnej dobe sa však táto metóda takmer vôbec nevyužíva.

V prípade, že sa lieči touto metódou keratokonus, je možné v niektorých špecifických prípadoch korigovať mierne a stredne pokročilé štádium ochorenia.

Corneal Cross linking

Corneal Cross linking je minimálne invazívna metóda zlepšujúca biomechanickú a biochemickú stabilitu rohovky, ktorá je pri keratokonuse narušená. Použitím kvapiek riboflavínu (vitamín B2), ktorými sa postihnutá rohovka nasýti (30-45 min.), a následným ožiarením rohovky ultrafialovým žiarením po dobu 30 minút. Dochádza tak ku vzniku nových priečnych spojov medzi dlhými reťazcami kolagénu. Tieto väzby spevňujú súdržnosť kolagénnych vlákien, ktoré sú hlavným spojivovým tkanivom rohovky.

Cieľom použitia metódy CCL je stabilizácia rohovky a zastavenie ďalšej progresie keratokonusu.

Najnovšie články

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Máte “lenivé oko”? Tupozrakosť môže nepríjemne ovplyvňovať vaše videnie

Tupozrakosť je ochorenie oka, ktoré si zväčša spájame s deťmi a vybaví sa nám pri nich okluzor, ktor...

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Nebojte sa laserovej operácii zraku. Podstúpili ju aj lekári z kliniky OFTUM!

Operácie oka sú čoraz populárnejšie a samotné zákroky sú rýchlejšie a bezbolestné. Desiatky tisíc sp...

3 TOP metódy korekcie zraku

3 TOP metódy korekcie zraku

Oftalmológia patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie napredujúce odvetvia. Neustále pribúdajú nové me...

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Získajte ostrý zrak za pár minút, vďaka zákroku RelexSmile!

Klinika OFTUM priniesla v roku 2015 do Košíc jedinečný operačný zákrok metódou ReLExSmile 3D, vyvinu...

Odporúčané články

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Mušie krídlo (lietajúce mušky) - muscae volitantes

Zrakové podnety do oka prichádzajú normálne z vonkajšieho prostredia, ale môžu byť ovplyvnené rôznym...

Operácia šedého zákalu

Operácia šedého zákalu

V súčasnej dobe neexistujú žiadne lieky či kvapky, ktoré by mohli vzniknutý šedý zákal (kataraktu) o...

Rohovka

Rohovka

Rohovka je predná, priehľadná, elastická a najviac zakrivená časť vonkajšej väzivovej vrstvy oka. Má...

Sietnica

Sietnica

Sietnica je vlastným orgánom zraku a tvorí vnútornú vrstvu oka. Pokrýva celú dutinovú stranu očnej g...

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského t...

Najčítanejšie články

Bolesti oka

Bolesti oka

Orgánom zraku je oko a práve vďaka zraku prijímame väčšinu podnetov z vonkajšieho prostredia. Keď ná...

Kruhy pod očami

Kruhy pod očami

O tmavých kruhoch pod očami sa rozpráva relatívne málo, a keď, tak väčšinou v súvislosti s návrhmi, ...

Farba očí

Farba očí

Hnedá, modrá a zelená farba predstavujú najrozšírenejšie farby našich očí. Popri nich však existuje ...

Najčastejšie zápaly oka

Najčastejšie zápaly oka

Zápaly oka sú veľmi obsiahle téma a nie je možné ich podrobne popísať v jednom článku, takže v tomto...

Multifokálne sklá

Multifokálne sklá

Postupne zisťujete, že pri čítaní novín alebo knihy už nemáte dostatočne dlhé ruky na to, aby ste si...