Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné ochorenie, ktoré má dôsledky pre množstvo orgánov ľudského tela. Jedným z nich sú aj oči. Diabetické dôsledky pre zrak môžu byť veľmi závažné a v krajnom prípade končia stratou zraku. Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10-20- krát vyššie ako u nediabetikov.

diabeticka retinopatiaZdroj: http://www.nei.nih.gov/photo/eyedis/index.asp, Public domain, via Wikimedia Commons

Príznaky diabetickej retinopatie do 2 rokov po diagnostikovaní cukrovky sú prítomné len u 2-7% diabetikov 1. typu a u približne 20% diabetikov 2. typu. Po 25 rokoch trvania cukrovky 80-100% diabetikov 1. aj 2. typu majú príznaky diabetickej retinopatie. Diabetes je u dospelých vo veku 20 až 74 rokov hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. Diabetická retinopatia je každým rokom príčinou 12 000 až 24 000 nových prípadov slepoty.

Cukrovka môže postihovať rôzne časti oka, avšak najčastejšie poškodzuje sietnicu. Postihnutie sietnice oka pri cukrovke je charakterizované špecifickými zmenami. Postihnuté sú predovšetkým sietnicové vlásočnice (kapiláry). Postihnutie sa môže prejaviť vznikom malých vydutín na tepnách sietnice (mikroaneuryzmy) a tvorbou nových ciev, drobným krvácaním do sietnice (hemorágiami) - následkom prasknutia spomenutých malých vydutín. Neskôr môže na sietnici dôjsť k novotvorbe ciev, zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť až do úplnej slepoty.

Štádiá diabetickej retinopatie

Diabetická retinopatia prebieha v niekoľkých fázach.

1. fáza diabetickej retinopatie

Prvé štádium diabetickej retinopatie (neproliferatívne) sa prejavuje rozšírením žíl a vlásočníc sietnice. Vznikajú drobné ložiska krvácania, výtoku a sietnica je presiaknutá. Vzniká opuch žltej škvrny sietnice, tzv. makulárny edém. Ten spôsobuje rozmazané videnie.

Veľmi závažným stavom je nedostatočné prekrvenie zrakového nervu, ktoré môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu zraku. K diagnostike a zisteniu stavu sietnice sa robí vyšetrenie očného pozadia, meranie vnútroočného tlaku a angiografické vyšetrenie, ktoré za pomoci kontrastnej látky aplikovanej do krvného obehu zobrazí cievny systém sietnice. Vďaka tomuto vyšetreniu je možné identifikovať miesto na sietnici, kde dochádza k úniku tekutín. Ten môže byť zastavený pomocou laserového zákroku.

2. fáza diabetickej retinopatie

Ďalším štádiom ochorenia je tzv. proliferatívna fáza. Pokiaľ naozaj dochádza k nedostatočnému prekrveniu sietnice (ischemii), v mieste nedokrvenia vzniká pôsobením niektorých látok abnormálny rast nových ciev. Tie sú veľmi krehké, praskajú a dochádza k ďalšiemu krvácaniu. Tento proces sa nazýva neurovaskularizácia. Ten postupne zasahuje aj sklovec a vzniká zjazvenie.

Riešenie tohto veľmi závažného problému ponúka laserová fotokoagulácia. Tiež zjazvené tkanivo sklovca je možné odstrániť za pomoci laseru alebo klasickou chirurgickou cestou. Komplikácia, v ktorú môže diabetická retinopatia vyústiť, je odchlípenie sietnice. Potom je na mieste vyplnenie priestoru pre sklovec vzduchom alebo iným plynom, ktorý sietnicu pritlačí späť na miesto.

Postihnutím zrakového nervu v dôsledku diabetu dochádza k rozvoju dvojitého videnia. Vyvoláva ich nerovnomerná koordinácia pohybu očí. U diabetikov sa tiež ďaleko častejšie rozvíja zelený zákal nebo šedý zákal a ateroskleróza.

Prevencia diabetickej retinopatie

Základná prevencia rozvoja diabetickej retinopatie a pridružených chorôb spočíva v čo možno najlepšej kompenzácii cukrovky ako pomocou diétnych opatrení, tak aj liekov. Najdôležitejšími ukazovateľmi, ktoré sú dôležité pre vznik diabetickej retionopatie sú: dĺžka trvania cukrovky a jej zlá kompenzácia. Z ďalších vonkajších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vznik a ďalší priebeh diabetickej retinopatie sú známe: fajčenie, konzumácia alkoholu, vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov, hormonálna antikoncepcia.