Okuliare môžu pri zachovaní základnej požiadavky ako korekčnej pomôcky za určitých podmienok spĺňať aj účel ochranného prostriedku pri práci. Prioritnou požiadavkou je teda v tomto prípade ochrana zraku. Ochranné okuliare, ako osobný ochranný pracovný prostriedok, sú okuliare nosené pri práci a sú určené na ochranu bezpečnosti a zdravia. Ochranné okuliare sú definované v zákone ako ochranný pracovný prostriedok na ochranu zraku a tváre.

ochranne okuliare

Okuliare ako osobný ochranný prostriedok musia spĺňať všeobecné základné požiadavky:

  • Musia zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a nesmú zvyšovať riziko.
  • Musia zodpovedať existujúcim pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu.
  • Musia vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po potrebnom malom prispôsobení aj osobe pracovníka.
  • Musia byť zdravotne nezávadné.

Pred čím musia ochranné okuliare chrániť?

Ako samostatný ochranný prostriedok sú špecifikované v skupine pracovných ochranných prostriedkov na ochranu zraku a tváre, a to ako „Ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám“. Ako príklad môžeme spomenúť rôzne mechanické vplyvy, alebo röntgenové, laserové, ultrafialové, infračervené žiarenie, ale aj proti oslneniu spôsobenému odrazom od vodných plôch. Do tejto skupiny patria ešte štíty na ochranu tváre, kukly, zváračské kukly, zváračské štíty a okuliare.

Konštrukčné podmienky ochranných okuliarov

Nebezpečenstvám, pred ktorými majú okuliare chrániť, musí byť prispôsobená konštrukcia a tvar okuliarov. Možné riziká sú: chemické, mechanické a tepelno-mechanické nebezpečenstvá, ďalej chlad a žiarenie.

Týmto rizikám musí byť prispôsobené aj vyhotovenie daných ochranných okuliarov s nasledujúcimi požiadavkami:

  • Zorníky (sklá) musia byť dostatočne pevné a odolné proti roztriešteniu, musia byť tesné, mechanicky odolné. Musia spĺňať požiadavky na odolnosť voči horúcim alebo roztaveným materiálom a filtračné vlastnosti zorníkov (skiel) a absorpčné vlastnosti rámu musia vyhovovať podľa druhu nebezpečného žiarenia.
  • Ďalšími kritériami okuliarov sú: ergonomické riešenie, malá hmot¬nosť, dostatočné prevetrávanie a veľkosť zorníkov, odolnosť proti zahmlievaniu (zaroseniu), ľahká údržba a ošetrenie, zaoblené hrany, používanie bezpečnostného skla, primeraná rýchlosť reakcie napríklad foto¬chromatických zorníkov (skiel).

Žiarenie z umelých zdrojov a ochranné okuliare

Ďalším z charakteristických prvkov ochranných pracovných okuliarov alebo štítov je ochrana pred žiarením. Ochrana pred rôznymi druhmi žiarenia je upravovaná v samostatných normách, vzťahujúcich sa k účelu, na ktorý má slúžiť, ako napr. filtre na zváranie, filtre na ochranu pred ultrafialovým žiarením alebo na ochranu pred inými žiareniami z umelých zdrojov. Kvalita a požiadavky na takéto filtre vymedzujú samostatné predpisy a garantuje ich výrobca, respektíve dodávateľ takéhoto ochranného prostriedku.

Slnečné žiarenie a ochranné okuliare

Mnohé povolania sú vykonávané v prirodzenom svetle, intenzita ktorého môže byť podľa prostredia rôzna. Hlavným účelom protislnečných filtrov je ochrana ľudského oka pred silným slnečným žiarením a zníženie namáhania oka. Norma určuje stupne ochrany, transmitácie a súvisiace požiadavky protislnečných filtrov na používanie v priemysle. Kritéria výberu a použitia týchto filtrov sa určujú podľa prostredia, v ktorom majú plniť účel ochrany. Tmavosť filtra sa posudzuje podľa priemernej bežnej intenzity svetla v prostredí, v ktorom je práca vykonávaná. Napríklad stupeň ochrany „tmavý“ je určený pre používanie v strednej Európe. „Veľmi tmavý“ a „extrémne tmavý“ filter je určený pre tropické a subtropické oblasti, ďalej na pozorovanie oblohy, vo vysokohorských oblastiach, na zasnežených plochách, na svetlých vodných plochách, na piesočnatých plochách, v kriedových a vápencových lomoch. Tieto filtre nie sú ale vhodné na použitie v cestnej premávke a pri vedení vozidiel.

Ochranné okuliare a dioptrická korekcia

Z pohľadu očnej optiky môžeme ochranné okuliare rozdeliť do niekoľkých skupín, a to podľa konštrukcie okuliarového rámu, respektíve možnosti kombinácie s korekciou alebo bez korekcie, pri zachovaní hore uvedených bezpečnostných požiadaviek.

Ochranné okuliare s priamo zabudovanou dioptrickou korekciou.

Sú to okuliare, ktorých okuliarová šošovka tvorí priamo ochranu pred nebezpečenstvom. Takéto okuliare sú väčšinou kovovej konštrukcie s bočnými krytmi, ktoré zabraňujú preniknúť odletujúcim časticiam k oku. Takéto okuliare sa využívajú prevažne na ochranu pred prenikaním malých cudzích teliesok s malou energiou. K takýmto činnostiam patrí napr. brúsenie, leštenie, vŕtanie.

Ochranné okuliare s dodatočne zabudovanou korekciou.

Sú to okuliare s dodatočným rámom na okuliarové šošovky. Rám, respektíve stred okuliarov tvorí samostatný rám, do ktorého je možné dodatočne zabudovať okuliarové šošovky požadovanej dioptrie. Takýto rám je chránený predným štítom, ktorý je zahnutý tak, že zároveň vytvára bočnú ochranu. Takéto okuliare možno po vybratí rámu používať ako nedioptrické ochranné okuliare. Tento typ pri použití dodatočnej korekcie je určený na ochranu pred odletujúcimi čiastočkami s väčšou energiou, napríklad črepiny, triesky, vystreknutá kvapalina, horúce čiastočky s vysokou rýchlosťou. Oko je pri tomto type chránené zdvojeným priezorom.

Ochranné okuliare bez možnosti zabudovania dioptrickej korekcie.

Sú to ochranné okuliare, kde v rámci konštrukcie nie je možné zabudovať dioptrickú korekciu. Niektoré typy sú konštruované tak, že umožňujú používať s takýmito okuliarmi aj druhé (vlastné) okuliare, ktoré sú umiestnené pod ochrannými okuliarmi. Tento typ je podľa použitého konštrukčného materiálu určený na ochranu pred odletujúcimi čiastočkami s veľkou energiou, napríklad črepiny, triesky, vystreknutá kvapalina. Niektoré typy musia tesno priľnúť k tvári, aby tak zabránili preniknutiu najmä tekutín a prachu do oblasti očí. Takýto typ nájde uplatnenie najmä v oblasti prašného prostredia, nanášania farieb a práce s biologickým materiálom.

V závere možno povedať, že ochranné okuliare začínajú mať stále väčší význam pre svojho nositeľa, nakoľko sa po rokoch absencie poskytovania ochranných pracovných prostriedkov dostáva do popredia a zamestnávatelia venujú tejto oblasti viac pozornosti.