Kontaktné šošovky sú bezprostredne priložené na povrch oka a pri nesprávnom používaní môžu oko poškodiť. Aby k tomu nedochádzalo, musí každej aplikácii kontaktných šošoviek predchádzať podrobné vyšetrenie na nákladných a presných prístrojoch, s ktorými môžu manipulovať iba špecialisti (kontaktológovia). Iba oni sú na základe svojho vzdelania a skúseností schopní zhodnotiť stav oka a vhodnosť konkrétneho typu kontaktnej šošovky.

ako prebieha aplikacia kontaktnych sosoviek

Aké sú základné povinnosti kontaktológa pri aplikácii kontaktných šošoviek?

  • Podať základné informácie o kontaktných šošovkách, ponúknuť vhodné typy a možnosti režimu nosenia.
  • Anamnéza (zhrnutie, za akým účelom chce klient nosiť kontaktné šošovky, čo klient od ich nosenia očakáva, kde a ako budú kontaktné šošovky nosené, očné a aj celkové ochorenia, ochorenia v rodine, užívané lieky, prekonané operácie).
  • Vyšetrenie predného segmentu oka na prístrojoch.
  • Stanovenie refrakcie.
  • Výber vhodnej kontaktnej šošovky.
  • Aplikácia kontaktnej šošovky na oko (nasadenie, kontrola videnia, vyšetrenie na prístrojoch, prechádzka 10 – 15 minút s nasadenými šošovkami).
  • Zácvik nasadzovania a vyberania kontaktných šošoviek.
  • Zácvik v starostlivosti o kontaktné šošovky.
  • Vysvetlenie zásad bezpečného nosenia a rizík pri ich nedodržiavaní.
  • Poučenie o následnej kontrole.

Prvé vyšetrenie

Súčasťou pohovoru s klientom je tvorba anamnézy, ktorá popisuje rodinné ochorenia, napr. glaukóm či degenerácie rohovky. Ďalej sa kontaktológ pýta na operácie, úrazy, zápaly, užívané lieky a ochorenia (napr. alergie), ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu slzného filmu.

Vyšetrenie začína stanovením zrakovej ostrosti bez korekcie a s optimálnou okuliarovou korekciou. Ďalej sa vyšetrením posudzuje predný segment oka – stav viečok, ich tonus, pohyblivosť, postavenie, šírka očnej štrbiny, frekvencia mrkania, stav okrajov viečok a rias. Spojivku a rohovku kontaktológ vyšetruje na štrbinovej lampe. Ak nájde napr. névus alebo iné postihnutie, ktoré by mohla kontaktná šošovka dráždiť, šošovku neaplikuje.

Výber správnej šošovky

Očný lekár (kontaktológ) vyberie dioptrie na základe optimálnej korekcie. Pre zistenie korekcie sa zmeria priemer rohovky, vertikálna šírka očnej štrbiny a veľkosť zornice. Tieto hodnoty sa prenesú do monogramu, podľa ktorého je kontaktná šošovka objednaná. Účelom je výber takej šošovky, ktorá umožňuje čisté a stabilné priloženie a nulovú refrakciu. Po vykonaní vyššie uvedených meraní sa kontaktná šošovka vyberá zo skúšobného setu a ponechá sa na rohovke 15 – 20 minút.

Súčasťou aplikácie kontaktnej šošovky je vyšetrenie jej polohy na oku štrbinovou lampou. Po nasadení kontaktnej šošovky na rohovku sa sleduje pozícia, pohyby na rohovke (šošovka by nemala priľnúť na rohovku veľmi tesne) a vzťah medzi zadnou plochou šošovky a prednou plochou rohovky (dôležité je, aby bolo ich zakrivenie rovnaké). Kontaktná šošovka musí byť na oku vycentrovaná.

Kontaktológ sa zameria aj na kvalitu slzného filmu, požiada vás o mrkanie, aby mohol vylúčiť zle nasadenú šošovku. Ďalej sa hodnotia okraje šošovky a podľa nich sa určí, či sa jedná o plochú alebo strmú šošovku voči oku. Ak pozícia kontaktnej šošovky, jej pohyblivosť alebo zadná plocha rohovky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, sú použité skúšobné kontaktné šošovky s inými parametrami a vyšetrenie je nutné zopakovať. Keď sú splnené požadované kritériá, je zvolená zodpovedajúca sila optickej mohutnosti. Pri výpočte optickej mohutnosti kontaktnej šošovky je nutné prihliadnuť na typ refrakčnej vady klienta.

Ak je kontaktná šošovka na oku vycentrovaná správne aj po 15 minútach a nespôsobuje klientovi ťažkosti, môžeme si objednať definitívne kontaktné šošovky. Je potrebné zistiť, či klient používa okuliare trvalo a ako sa mení jeho očná vada. Veľmi dôležitá je motivácia a prostredie, v ktorom sa bude so šošovkami pohybovať. Kontaktológ ponúkne klientovi rôzne druhy kontaktných šošoviek podľa doby nosenia a ceny.

Zaobchádzanie s kontaktnou šošovkou

S kontaktológom by sme si mali nacvičiť nasadzovanie a vyberanie kontaktných šošoviek. Ďalej by mal kontaktológ klientovi vysvetliť manipuláciu s kontaktnými šošovkami v súvislosti s hygienickou starostlivosťou – spôsob čistenia a uloženia do puzdra, vhodnú dezinfekciu, spôsob adaptácie a režim nosenia podľa zvoleného typu kontaktných šošoviek. Je potrebné klienta poučiť aj o rizikách a komplikáciách najmä o tom, v ktorých prípadoch je nutné navštíviť očného lekára (napr. pri sčervenaní oka, bolestiach alebo zahmlenom videní). Nakoniec by mal kontaktológ vyzvať klienta k prvému plánovanému kontrolnému vyšetreniu.

Informačný zdroj: SYNEK, Svatopluk, SKORKOVSKÁ, Šárka. Kontaktní čočky. 1. vyd. Brno. 2003. 91 s.

Sponzor článku: VašeŠošovky.sk